30.05.2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŻSM – 2017 r. – ZA NAMI

            W dniach 11,16 i 18 maja obradowało tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni odbywa się ono w częściach obejmujących swym zasięgiem członków z terenu trzech zespołów osiedli.

            Tegorocznym obradom towarzyszyły mniejsze emocje niż przed rokiem, kiedy wybierano nowych członków Rady Nadzorczej. Tym razem Walne Zgromadzenie wybierało członków Rad Osiedli na nową kadencję, do których dostali się wszyscy zgłoszeni kandydaci. Wybrano też delegata naszej spółdzielni na odbywany w br. Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w którym zrzeszona jest nasza spółdzielnia.

            Brak większych emocji i dobre wyniki ekonomiczne spółdzielni za miniony rok, były przyczyną niższej niż w ubiegłym roku, frekwencji uczestników zgromadzenia.

            Wzięło w nim udział 157 członków, co stanowi 2,6 % ogółu członków ( z czego na
I-części – 56 osób, II -55 osób, III -46 osób).

            Obradom Walnego Zgromadzenia na poszczególnych jego częściach przewodniczyli : na I części (os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego) – p. Krystyna Rypina, na II-ej
(os. Centrum, Kościuszki i Wschód) – p.Teresa Dzieniewicz, na III (os. Teklin, Piękna
i Łąkowa) – p. Barbara Rzeczycka.

            Na każdej części Walnego Zgromadzenia jego uczestnicy wysłuchali sprawozdań
i informacji, oraz dokonali oceny następujących tematów przy których podejmowali uchwały:

1/ Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016r. oraz zapoznania się z opinią biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego oraz bilansu spółdzielni.

I tak:

- bilans spółdzielni na 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą    
  120.433.342,73 zł

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wykazujący zysk
  netto
w wysokości 730.006,93 zł.

            Walne Zgromadzenie przyjmując jednogłośnie sprawozdanie Zarządu oraz bilans spółdzielni postanowiło nadwyżkę bilansową podzielić w sposób następujący:

  1. fundusz zasobowy                                              - 415.456,04 zł

  2. Fundusz na działalność niegospodarczą              - 300.000,00 zł

  3. działalność społ. -wychowawczą                        -   14.550,35 zł

2/ Przyjęcie programu kierunków rozwoju spółdzielni na 2017 r.

3/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. i z pełnienia funkcji kontrolno – nadzorczych nad działaniami spółdzielni.

4/ Informacji o realizacji uchwał podjętych na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

            Uczestnicy Zgromadzenia pozytywnie ocenili przedłożone sprawozdania i informacje, czemu dali wyraz w jednogłośnie podjętych uchwałach.

Także przy braku głosów przeciwnych Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2016r, wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni.

- W sprawach bieżących Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę określającą sumę zobowiązań jakie spółdzielnia będzie mogła zaciągnąć w imieniu członków na działalność statutową, w 2017 r. do kwoty 45 mln. zł. (stanowiącą roczny budżet spółdzielni).

- Podjęto także uchwałę określającą sumę zobowiązań kredytowych (do kwoty 10 mln. zł) na działania inwestycyjne w latach 2017-2021.

- Kolejna uchwała przyjęta przez Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zaciągnięcia ze środków funduszu zasobowego spółdzielni pożyczki wewnętrznej do wysokości 1.000.000,00 zł na przejściowe finansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Werbickiego 6
z przeznaczeniem lokali:

1. na najem

2. w celu ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu

3. w celu ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności lokalu.

- Ostatnia przyjęta uchwała Walnego Zgromadzenia, zezwala Zarządowi na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Radziwiłłowskiej 18, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej i budynkiem o funkcji niemieszkalnej na rzecz gminy Żyrardów, w ramach transakcji zamiennej.

            Odbyte w dniu 25 maja Kolegium Walnego Zgromadzenia, składające się
z przewodniczących i sekretarzy każdej z części Walnego Zgromadzenia zatwierdziło protokół zbiorczy z obrad i podsumowało wyniki przeprowadzonych głosowań.

W ich efekcie członkami Rad Osiedli zostali wybrani:

- RADA os. ŻEROMSKIEGO, SIKORSKIEGO i BATOREGO (13 osób)

Choiński Lech, Gwiaździńska Teresa, Kacprzak Joanna, Kierlańczyk Wiesława, Mela Leszek, Milczarek Genowefa, Peno Barbara, Popielczyk Stanisław, Rypina Krystyna, Stefańska Zofia, Szemet Krystyna, Wiśniewska Irena, Wójcik Teresa.

- RADA os. KOŚCIUSZKI i CENTRUM (10 osób)

Bogucka Ewa, Drużyński Andrzej, Gwiaździńska Krystyna, Karmusik Róża, Kempiński Piotr, Seferyniak Marian, Sławińska Ewa, Walczak Włodzimierz, Woźniak Bogusław, Wysocka Ewa.

- RADA os. WSCHÓD (8 osób)

Boder Bogdan, Dzieniewicz Teresa, Furmanik – Oracz Elżbieta, Marczak Krystyna, Polaczek – Farska Iwonna, Sabatowska Krystyna, Sochański Ryszard, Tęsiorowski Mieczysław.

- RADA os. TEKLIN, PIĘKNA, ŁĄKOWA (14 osób)

Bakalarska Katarzyna, Bronowski Mirosław, Chełmińska Jadwiga, Cichocka Elżbieta, Goliński Jan, Grundman Wojciech, Kucharski Lech, Marczak Lidia, Ratajczyk Teresa, Rzeczycka Barbara, Skonieczny Andrzej, Swędrowska Krystyna, Tober Małgorzata, Zielińska Krystyna.

Delegatem Spółdzielni na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wybrano p. Mariana Rusinowskiego.

            Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia i protokół kolegium Walnego Zgromadzenia z wynikami głosowań są zamieszczone na stronie internetowej ŻSM www.zsm.net.pl

                                                                                  Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu