22.05.2018 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŻSM

            W dniach 10,15,17 maja obradowało tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od czasu zmian ustawowych z 2007 r. przeprowadzane jest ono w trzech częściach obejmujących swym zasięgiem członków
z terenu trzech zespołów osiedli.

            Porządek tegorocznego zgromadzenia nie przewidywał żadnych wyborów, dlatego nie towarzyszyły mu szczególne emocje a frekwencja uczestników była na poziomie ubiegłorocznym. Porządek obrad zawierał zatem statutowe punkty obrad które zgodnie
z ustawą spółdzielczą muszą być przedmiotem corocznej oceny uczestników i zatwierdzone stosownymi uchwałami zgromadzenia.

            Dodatkowym elementem obrad był punkt wprowadzający zmiany do statutu spółdzielni, wynikłe z przyjęcia przez Parlament nowelizacji ustawy spółdzielczej z dnia 20 lipca 2017 r. Zmiany te dotyczą kilku obszarów unormowań spółdzielczych, w tym:

- ustanowienie obowiązkowego członkostwa wszystkim posiadaczom spółdzielczego prawa  
  do lokali, które jest nadawane z urzędu, bez składania deklaracji i bez wnoszenia wpisowego  
  oraz udziałów członkowskich,

- obowiązkowego rozliczania (dotychczas były tylko ewidencjonowane) kosztów działań
  remontowych w każdej z naszych 160-ciu nieruchomości oddzielnie,

- wydzielenie odpisu na fundusz remontowy mienia spółdzielni – obejmującego wspólny
  majątek członków poza granicą nieruchomości (chodniki, drogi, parkingi, place zabaw,
  domy kultury, biura spółdzielni).

Te zmiany wywołały potrzebę korekty zapisów w ponad 60-ciu pozycjach naszego statutu.
I takie zmiany zostały przyjęte przez uczestników tegorocznego Walnego Zgromadzenia.

            W tegorocznym Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 158 członków bądź pełnomocników członków co stanowi 2,3 %  ogółu członków (z czego na I części – 51 osób, II -53 osoby, III 54 osóby.

            Obradom Walnego Zgromadzenia na poszczególnych jego częściach przewodniczyli : na I części (os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego) – p. Genowefa Milczarek, na II-ej
(os. Centrum, Kościuszki i Wschód) – p. Teresa Dzieniewicz, na III-ej (os. Teklin, Piękna
i Łąkowa) – p. Barbara Rzeczycka.

            Na każdej części Walnego Zgromadzenia jego uczestnicy wysłuchali sprawozdań
i informacji oraz dokonywali ocen następujących tematów przy których podejmowali uchwały:

1. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 r. oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego oraz bilansu spółdzielni i pozostałych składników sprawozdania w tym:

- bilansu Spółdzielni na 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  
  122.154.604,58 zł.

- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto   
  w wysokości 325.224,05 zł.

            Walne Zgromadzenie przyjmując jednogłośnie sprawozdanie Zarządu oraz bilans Spółdzielni postanowiło nadwyżkę bilansową podzielić w sposób następujący:

- na działalność statutową                 - 298.409,43 zł

- na działalność społ.-wychowawczą -   26.814,62 zł

2. Przyjęcie programu kierunków działania spółdzielni w 2018 r.

W tegorocznym programie założono:

- zwiększenie majątku spółdzielni poprzez zrealizowanie budynku mieszkalnego na
  ul. Kazimierza Werbickiego 6, oraz powiększenie infrastruktury osiedlowej o nowe  
  elementy wyposażenia (miejsca parkingowe, chodniki, place zabaw)

- utrzymywanie sprawności technicznej budynków i ich ochrona przed procesem starzenia,

- usprawnienie procesów rozliczeń mediów. Wprowadzanie do nich nowych technologii
   i technik.

- usprawnianie procedur windykacyjnych zadłużeń w opłatach, mających wpływ na stan
  finansów spółdzielni,

- wdrożenie do systemu prawnego spółdzielni unormowań prawnych nowo uchwalonych
  przez organy Państwa.

3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. i z pełnienia funkcji kontrolno-nadzorczych nad działaniami spółdzielni.

4. Informacji o realizacji uchwał podjętych na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

---------------

            Uczestnicy Zgromadzenia pozytywnie ocenili przedłożone sprawozdania i informacje, czemu dali wyraz w jednogłośnie podjętych uchwałach.

Także przy braku głosów przeciwnych Walne Zgromadzeni udzieliło absolutorium za 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni.

------------------

- W sprawach bieżących Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie uchwałę określającą sumę zobowiązań jakie Spółdzielnia będzie mogła zaciągnąć w imieniu swych członków na bieżącą działalność statutową w 2018 r. , do kwoty 45 mln. zł.

- Podjęta też została uchwała w kwestii zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej – wynikłych z wprowadzonych zmian do statutu.

- Kolejna uchwała przyjęta przez WZ, daje Zarządowi uprawnienie i wyraża zgodę na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności części lokali wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu – zlokalizowanych w nowo realizowanym budynku przy |
ul. Kazimierza Werbickiego 6.

- Ostatnia uchwała WZ upoważnia Zarząd Spółdzielni do zbycia na rzecz Gminy  Żyrardów działki sąsiadującej z przejmowanym przez gminę starym budynkiem przy
ul. Radziwiłłowskiej 18.

            Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia, w trakcie obrad na dwóch jego częściach zgłoszono wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w mechanizmach rozliczeń kosztów eksploatacji zapisanych w statucie – takich, by objąć nadzorem organizacyjnym
i finansowym, działania w budynkach spółdzielni, które funkcjonowały dotychczas poza tym obszarem.

            Chodzi o instalacje domofonowe w budynkach, których realizacja miała miejsce
w latach 90-tych poprzedniego wieku. Tworzone komitety mieszkańców, zlecały ich wykonanie różnym firmom funkcjonującym na naszym rynku. Było ich kilka. Większość instalacji wykonała powstała w tamtym okresie firma ISKO, której priorytetem była obsługa sieci multimedialnej. Dzisiaj na rynku pozostała firma ISKO, konserwująca i naprawiająca swoje instalacje oraz  wysłużone lub zdewastowane instalacje innych firm, które zniknęły
z rynku. Zgłoszony wniosek postuluje by to ŻSM wzięła odpowiedzialność za nadzór organizacyjny, techniczny i ekonomiczny nad usprawnieniem wszystkich instalacji
i rozliczała się z kosztów z mieszkańcami poprzez opłaty eksploatacyjne, wnoszone przez nich do Spółdzielni.

By dopilnowała aby instalacje domofonowe funkcjonowały w każdej klatce schodowej spółdzielczych budynków.

            Podobnie ze sprzątaniem klatek schodowych. Czasy czynów społecznych, według wnioskodawców, minęły kilkadzieści lat temu. Obowiązujący system sprzątania klatek zgodnie z sąsiedzkim harmonogramem nie jest respektowany przez połowę mieszkańców. Rodzi to frustracje, napięcia i spory sąsiedzkie. Wnioskodawcy wnieśli by obowiązek ten przejęła spółdzielnia, obciążając kosztami mieszkańców.

            Wniosek ten będzie przez nas analizowany, pod względem możliwości organizacyjnych żyrardowskiego rynku pracy. Nie wszystkim mieszkańcom może się on spodobać. Jego wprowadzenie może gwałtownie zwiększyć oczekiwania jakościowe mieszkańców, których podmioty sprzątające nie będą w stanie zrealizować.

Będziemy obydwa te wnioski wnikliwie badać i konsultować je z przedstawicielstwami mieszkańców. Ich wdrożenie uzależniamy od zaistniałych możliwości.

            Szczegółowy protokół z obrad Walnego Zgromadzenia i protokół z kolegium WZ, zatwierdzającego wyniki będzie po 25 maja zamieszczony na stronie internetowej ŻSM www.zsm.net.pl

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu