Obwieszczenia


Załącznik do Uchwały RN nr 40/2018

z dn. 28.12.2018r

TERMINARZ i TEMATYKA POSIEDZEŃ RN w I półroczu 2019r.

Miesiąc

       Komisje                               Terminy

       Plenum

I-E Rewizyjna O-S

STYCZEŃ

16 21 21 23 środa

LUTY

20 25 25 28 czwartek
MARZEC 20 25 25 29
KWIECIEŃ 17 (Plenum z biegłą rewident) 23 wtorek 23 wtorek 26
MAJ UKONSTYTUOWANIE
CZERWIEC Plan przygotowany przez nową RN

Zgodnie z § 6 pkt 3 p. pkt a,b,c Regulaminu Rady Prezydium RN zastrzega możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Tematy omawiane na każdym posiedzeniu plenarnym:                  

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Omówienie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od jego decyzji.
 3. Premia dla Zarządu.
 4. Sprawy związane z bieżącą działalnością spółdzielni.

Tematyka posiedzeń komisji, będąca przedmiotem ocen prezentowanych na posiedzeniach plenarnych, może być uzupełniona o zagadnienia wniesione przez Zarząd, bądź członków komisji.

MIESIĄC TEMAT Komisja opracowująca zagadnienie

  

 

 

STYCZEŃ

 1. Analiza struktury organizacyjnej, stanu zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac za 2018 – plan w tym zakresie na 2019r.
 2. Analiza terminowości i sposobu załatwienia skarg i odwołań, które wpłynęły w 2018r.
 3. Ocena realizacji zadań konserwacyjnych zasobów spółdzielni– zakres rzeczowy i finansowy, ocena współpracy z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Rewizyjna

 

Org.-Samorządowa

Rewizyjna

I-E

                                

LUTY

 1. Ocena realizacji planów merytorycznych i finansowych domów kultury w 2018r.
 2. Zatwierdzenie podziału członków na Walne Zgromadzenie odbywane w częściach oraz podziału mandatów do Rady Nadzorczej .
 3. Analiza kosztów zakupu wody i jej podgrzania za 2018r
 4. Zatwierdzenie planów gospodarczych na 2019r -

     zatwierdzenie stawek opłat za lokale (energia elektryczna, stawka eksploatacyjna, opłaty za lokale użytkowe i garaże).

Org.-Samorząd.

Org.-Samorząd.

 

Rew., Inw.Ekspl.

Wszystkie komisje

 

 

 

MARZEC

 

 1. Omówienie i przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności w 2018r., w tym:
  - wykonania zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
  - wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Walne Zgromadzenie
 2. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.- ocena realizacji podjętych uchwał.
 3. Ocena działań związanych z realizacja rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Wszystkie komisje

Inw-ekspl.

rewizyjna, org.-samorządowa.

wszystkie komisje

Wszystkie komisje

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 1. Analiza wyników finansowych poszczególnych nieruchomości za 2018r. w tym:
  - zestawienie z faktycznym zadłużeniem w opłatach za lokale,
  - omówienia spraw przekazanych do komornika, w tym licytacji z nieruchomości.
 2. Ocena prowadzonych form działalności rekreacyjno-sportowej oraz oferty domów kultury w okresie ferii.
 3. Ocena działań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych za I kwartał 2019r.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Inw.-Ekspl..

 

MAJ

UKONSTYTUOWANIE NOWEGO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Daty wszystkich posiedzeń, które odbywają się w biurze Zarządu ul. Środkowa 35, określone zostały w terminarzu. Godziny rozpoczęcia posiedzeń:

 1. Komisja Inw.- Eksploatacyjna                      1700  
 2. Komisja Rewizyjna                                      17.00
 3. Komisja Org.-Samorządowa                                     16ºº
 4. Posiedzenia plenarne                                     17ºº  

Za zgodność z orginałem:

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu